“Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана конструкцияларынын коопсуздугунун” Техникалык регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-тиркеме

Ылайыктуулугу милдеттүү түрдө ырасталуучу продукциялардын
ТИЗМЕГИ

(КР 2015-жылдын 24-июлундагы № 187, 2018-жылдын 30-январындагы N 18 Мыйзамдарынын редакциясына ылайык)

Продукциянын аталышы ЕАЭБ ТЭИ ТН коду
1 2 3
Дубал жана тосмо материалдар
1 Керамикалык курулуш кирпичи, керамикадан көтөрүүчү таштар же үстүнкү конструкцияларды толтуруу үчүн жана керамикадан ушуларга окшош буюмдар 6904 10 000 0 6904 90 000 0
2 Гипстен, кагаз же картон менен капталган же армирленип жасалган буюмдар. 6809 11 000 0
  Гипстен же анын негизиндеги аралашмадан жасалган башка буюмдар 6809 19 000 0 6809 90 000 0
3 Армирленген же армирленбеген цементтен, бетондон жана жасалма таштан жасалган буюмдар:  
  – жеңилдетилген бетондон (негизи майдаланган көбүк таштан, гранулданган шлактан жана д.у.с. турат); 6810 11 100 0
  – башкалар 6810 11 900 0
  Башкалар: 6810 19 000
  – черепица, плитка, анын ичинде тротуардык, башка; 6810 19 000 1
  – башка 6810 19 000 9
4 Өсүмдүк буласынан, саман же сүрүндүлөрдөн, таарындылар же башка жыгач калдыктарынан, цемент, гипс же башка минералдык бекемдөөчү заттар менен бириктирилген панелдер, блоктор жана ушуларга окшош буюмдар 6808 00 000 0
Минералдык бекемдөөчү заттар
5 Цемент клинкери 2523 10 000 0
6 Портландцемент:  
  – ак, жасалма боёлгон же боёлбогон; 2523 21 000 0
  – башкалар 2523 29 000 0
7 Чополуу цемент 2523 30 000 0
  Гидравликалык цементтер, башкалар 2523 90 000 0
9 Гипстик бекемдөөчүлөр 2520 10 000 0 2520 20 000 0
10 Акиташ бекемдөөчүлөр 2522 10 000 0
11 Асфальт бетон жол аралашмалары 2715 00 000 0
12 Мунай битуму 2713 20 000 0
Бетондор жана эритмелер
13 Отко чыдамсыз курулуш аралашмалары жана бетондору 3824 50 100 0
  – куюу үчүн даяр бетон; 3824 50 900 0
  – башкалар  
14 Отко чыдамдуу цемент, курулуш аралашмалары, бетондор жана ушуларга окшош курамдар 3816 00 000 0
Курулуш иштери үчүн органикалык эмес жана органикалык толтургучтар
15 Кремнийлүү жана кварцтуу кум 2505 10 000 0
16 Бетонду толтуруу үчүн пайдаланылган шагыл, майда таш 2517 10 100 0
Жылуулукту сактоочу, үндү тосуучу жана үн өткөрбөөчү материалдар
17 Пластмассадан жасалган плиталар жана такталар:  
  – стирол полимеринен; 3921 11 000 0
  – винилхлорид полимеринен; 3921 12 000 0
  – полиуретандардан; 3921 13 900 0
  – регенирленген целлюлозадан 3921 14 000 0
18 Жылуулукту сактоочу, үндү тосуучу жана үн өткөрбөөчү материалдардан буюмдар (шлак кебезинен, минералдык жана силикат кебезден):  
  – башкалар; 6806 10 000 8
  – көбүргөн чополор 6806 20 100 0
19 Айнек-була (айнек-кебез менен бирге) жана андан жасалган буюмдар 7019 31 000 0
Жасалгалоочу жана каптоочу материалдар жана буюмдар
20 Курулуш үчүн иштетилген жана иштетилбеген табигый таштар жана андан жасалган буюмдар 2515 12 000 0 2516 12 000 0
21 Мрамор, травертин жана алебастр 6802 21 000 0 6802 91 000 0
22 Акиташтар, башкалар 6802 29 000 0 6802 92 000 0
23 Гранит 6802 23 000 0 6802 93 100 0
  Башка материалдар жана табигый таштан каптоочу буюмдар 6802 99 900 0
Асбестцемент буюмдар
25 Асбестцемент, целлюлоза булалары менен цементтен же ушуларга окшош материалдардан жасалган буюмдар:  
  – асбест кошулган; 6811 40 000 0
  – бүктөмөлүү такталар; түтүктөр жана аларга фитингдер 6811 40 000 1
  – башка такталар, панелдер, плиткалар жана ушуларга окшош буюмдар; 6811 40 000 2
  – башкалар 6811 40 000 9
26 Асбест 2524 90 000 0
Жол материалдары
27 Шоссе же темир жолдор үчүн балласт катары пайдаланылган шагыл, майда таш 2517 10 100 0
Лак-сыр материалдар
Синтетикалык полимер же химиялык модификацияланган табигый полимер негиздеги сырлар жана лактар (эмалдар жана политурлар кошо):
28 Татаал полиэфир негиздеги сырлар жана лактар 3208 10 900 0
29 Акрил жана винил полимер негиздеги сырлар жана лактар 3208 20 900 0
30 Даяр сиккативдер 3211 00 000 0
31 Сырларды өндүрүүдө пайдаланган пигменттер (күл майда, суюк же паста сымал), боёгучтар жана башка сырдоочу заттар 3212 90 000 0
32 Малярдык жумуштар үчүн шпатлевкалар. 3214 10 900 0
  Фасаддардын беттерин, имараттардын ички дубалдарын, астаналарды, шыптарды даярдоо үчүн отко туруксуз аралашмалар 3214 90 000 9
Айнек буюмдар
33 Такта айнектер:  
  – калыңдыгы 3,5 мм ашык эмес; 7005 29 250 0
  – калыңдыгы 3,5 мм ашык бирок 4,5 мм ашык эмес; 7005 29 350 0
  – калыңдыгы 4,5 мм ашык; 7005 29 800 0
  Көп катмарлуу коопсуз айнек 7007 29 000 0
Жыгач буюмдар
34 Иштеп даяр кылынган же даяр кылынбаган жыгач таарындылуу плиталар, жылмалоодон тышкары 4410 11 100 0 4410 11 300 0
35 Бир багыттагы кырындылуу жыгач таарындылуу плиталар (OSB) 4410 12 100 0
36 Жыгач таарындылуу, чайыр же башка органикалык бекемдөөчү заттар сиңирилген жана сиңирилбеген, механикалык жактан иштетилбеген, бети капталбаган плиталар (MDF):  
  – калыңдыгы 5 мм ашык эмес; 4411 12 100 0
  – калыңдыгы 5 мм ашык бирок 9 мм ашык эмес. 4411 13 100 0
  Башкалар 4411 13 900 0
37 Чапталган фанера, фанерленген панелдер жана катмарлуу жыгачтан ушуга окшош материалдар 4412 31 100 0 4412 33 000 0 4412 34 000 0
38 Блок, плита же профилденген форма түрүндөгү пресстелген жыгачтар 4413 00 000 0
39 Курулуштук жыгач буюмдар 4418 10 500 0 4418 20 500 0
40 Жыгачтан курама курулуш конструкциялары 9406 10 900 0
Полимер жана текстиль материалдары
41 Линолеум 5904 10 000 0
42 Текстиль негиздеги башка астаналык жабуулар 5904 90 000 1 5904 90 000 1
43 Поливинилхлорид сиңирилген же капталган негизден турган астананы каптагычтар 3918 10 100 0
  Башкалар 3918 10 900 0
Пластмассадан жасалган курулуш буюмдары жана конструкциялары
44 Поливинилхлоридден фасондук профилдер 3916 20 000 0
45 Пластмассадан жасалган түтүктөр 3917 21 100 0
  Сырты иштетилген же иштетилбеген этилен полимеринен түтүктөр 3917 21 900 9
46 Сырты иштетилген же иштетилбеген пропилен полимеринен түтүктөр 3917 22 100 0 3917 22 900 9
47 Сырты иштетилген же иштетилбеген винилхлорид полимеринен түтүктөр 3917 23 100 9 3917 23 900 9
48 Фитингдер 3917 40 000 9
49 Пластмассадан жасалган курулуш конструкциялары (алар үчүн эшиктер жана босоголор, терезелер жана алардын алкагы) 3925 20 000 0
Кара металлдардын прокаты, даяр
50 Швеллерлер, двутаврлар 7216 10 000 0
51 Ысык басылган жалпак прокат 7208 25 000 0 7208 27 000 0
Темир-бетон конструкциялары
52 Бетон жана темир-бетон конструкциялары 6810 91 000 0 6810 99 000 0
Арматура болоту
53 Бетонду арматуралоо үчүн темир же чыңалган болоттон жасалып пайдаланылган, эркин оролгон ысык чоюлган зымдар 7213 91 100 0 7213 91 490 0
54 Прокат процессинде же прокаттан кийин басылган чуңкурлары, быдырлары, тилкелери же башка деформациясы бар темир же чыңалбаган болот зымдар 7214 20 000 0
55 ТББ үчүн термомеханикалык бекемделген арматуралык болот 7214 99 100 0 7214 99 390 0
56 Ысык чоюлган кремний жана марганец кошулган болоттон жасалган зымдар 7227 20 000 0 7228 20 910 0